Ratika

บทความ

กาแฟฮิลล์คอฟฟ์รักษ์โลก \" Small Cups To Big Environment Change \" มุ่งสู่การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กับผลิตภัณฑ์ของฮิลล์คอฟฟ์ \" Hillkoff Italian Espresso \"

06-08-2557 10:40:22น.
กาแฟฮิลล์คอฟฟ์รักษ์โลก " Small Cups To Big Environment Change " มุ่งสู่การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กับผลิตภัณฑ์ของฮิลล์คอฟฟ์ " Hillkoff Italian Espresso "

กาแฟฮิลล์คอฟฟ์รักษ์โลก
" Small Cups To Big Environment Change "

มุ่งสู่การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กับผลิตภัณฑ์ของฮิลล์คอฟฟ์ " Hillkoff Italian Espresso " ที่ได้รับใบประกาศฯและการขึ้นทะเบียน " Carbon Footprint " จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนก ระจก (องค์การมหาชน) ด้วยการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรื่อนกระจก ตั้งแต่กระบวนการผลิตตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน จนกระทั่งออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟคุณภาพดีที่เป็นมิตรกับธรรมชาติส่งต่อ ถึงมือคุณ ซึ่งทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าการดื่มกาแฟทุกแก้วจากเมล็ดกาแฟของฮิลล์คอฟฟ์ จะช่วยเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

.....ภารกิจลดการใช้พลังงาน และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของฮิลล์คอฟฟ์ จะเดินต่อไปไม่หยุดยั้ง ทีมงานฮิลล์คอฟฟ์ทุกคนจะร่วมกันช่วยกันผลักดัน และเราจะมุ่งสู่โลกสีเขียว....ไปด้วยกัน